Sözleşmeli araç ilavesi işlemleri le alakalı kurallar ve detaylar hakkında bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

MADDE 25- (1) 24 üncü maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla, taşımalarda kullanılacak taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Yolcu Taşımalarında Sözleşmesi Araç İlavesi   

1) A1, A2, B3, D3 ve D4 yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları,

2) B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,

3) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli araç ilavesi yaparak taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. D2 belgelerinde araç kiralama işlemleri için firmanın özmal araçlarının muadilleri şeklinde kiralama yapmaları gereklidir. Firmanın özmal araçlarından minibüs araç sayısının iki katı minibüs, otobüs araç sayısının iki katı kadar da otobüs kiralık olarak çalıştırabilirler. Örnek olarak 3 minibüs iki otobüsü olan bir firma  6 minibüs ve 4 otobüs kiralık olarak çalıştırabilir. Bu şu demek siz 3 minibüs 2 otobüs araç ile 5 otobüs kiralık çalıştıramazsınız.

yetki belgesi sözleşmeli araç ilave
sözleşmeli araç ilavesi

Eşya ve kargo taşımalarında sözleşmeli araç ilavesi

K2 belgesi için öz mal araç sayısının 10 katını geçmemek kaydı ile leasing sözleşmeli araç ilavesi mümkündür.

1) C1, C3, K ve P türü yetki belgesi sahipleri yalnız özmal taşıtları,

2) C2, L2 ve M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,

3) L1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 50 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,

4) M1, M2 ve N türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,

taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

(2) C2 ve L2 yetki belgeleri için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

(3) 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür. 

K BELGESİ İPTALİ

K belgesi iptali yetki belgeleri isteğe bağlı olarak veya bakanlığın belirlediği kriterlere uyulmadığı takdirde iptal edilebilir. İptal olan yetki belgesinin bakanlığa iade edilmesi gerekmektedir. İptal işlemi için dilekçe ile bakanlık tarafından verilen evraklarla başvuru yapılması gerekmektedir. Araç satmış olanlar ise satış sözleşmeleri ile bakanlığa başvuruda bulunarak sadece o araca ait belgelerini iptal ettirebilirler. Aşağıda belirttiğimiz detayları inceleyerek yapacağınız işlem türüne göre uygun evraklar hazırlamanız gereklidir. 

Yetki belgelerinin iptali durumunda bakanlığa ödene harçlar geri alınamaz. Bir çok iptal olmuş yetki belgesi sahibi ödenen paraların geri alınıp alınmayacağını sormaktadır. Bakanlık yetki belgesi düzenlerken 5 yıl süreli olarak belge vermekte ve bu süreler içerisinde kendi isteğinizle veya yeterlilik koşullarının kaybedilmesi nedeniyle gerçekleşen iptal işlemlerinden sonra herhangi bir para iadesi söz konusu değildir.

Yetki belgelerinin yenilenmesi ile alakalı esaslar çerçevesinde yenileme süreleri belge bitiş tarihinden itibaren ilk 270 gün için % 5 yenileme ücreti oranı, 270-540 gün arası % 25 yenileme ücreti oranı ile uygulanmaktadır. Bu süreleri geçiren firmaların yetki belgeleri iptal edilir ve yeniden belge başvurusu yapmaları gereklidir. Yeni belge başvurusu ile alakalı koşullar yetki belgesi türüne göre web sitemizdeki diğer sayfalarda belirtilmiştir. Belge türü fark etmeden bütün belgeler için genel kural olarak yukarıda bahsettiğimiz süreler geçerlidir.

4925 sayılı kara yolu taşıma yönetmeliği ile her yetki belgesi sahibinin uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Asgari kapasite ve araç şartının sürekli sabit tutulması, kurallara uygun taşıma yapılması, belli bir ceza puanının aşılmaması gibi bazı kurallar göz önünde tutularak yetki belgeleri iptal edilebilir. Bunun için son derece dikkatli davranılması ve gerekli şartlara uygun işlem yapılması şarttır. K belgesi iptali konusunda araç satışından kaynaklanan araç k belgesi iptali ile iş alanını tamamen bırakıp artık o işi yapmama yoluna gideceklerin bakanlıktan belgelerini iptal ettirmeleri ayrı konulardır ve farklı evraklar ve işlemler gerektirir.

YETKİ BELGELERİ İPTALİ

C2 – D2- K1 – L1 – N2 – N1  Yetki belgeleri gibi belgelerde azami yüklü ağırlık şartının sürekli sabit tutulması. K2, D3, B3 gibi yetki belgelerinde 1 birim araç şartının sürekli sabit tutulması gereklidir. Başvuru esnasında talep edilen yeterliliğin belge sahibi olunduğu süre boyunca elde tutulması şarttır. Örnek olarak K2 belgesi sahibi olanların belgelerinde bulundurmaları gereken bir birim araç şartını kaybettikten sonra satış tarihinden sonra geçen 630 gün içerisinde yeni araç alarak belgeye eklenmez ise yetki belgesi iptal olur. Artık herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmayacaktır çünkü belgeleri artık geçersiz sayılmaktadır. 

Yetki belgelerinin alış esnasında talep edilen başvuru koşulları kural olarak yetki belgesi sahibi olunduğu süre içerisinde elde tutulmalıdır. Bu şartların kaybedilmesi halinde yukarıda belirttiğimiz süreler içerisinde tamamlanması şarttır. kaybedilen yeterlilik koşulları için belirlenen tamamlama sürelerinin aşılması durumunda da yine belgeler iptal olmaktadır. Ayrıca firmalar kendi talepleri ile de yetki belgelerini iptal edebilirler.

2019 yılı yetki belgesi ücretleri için bu ”YETKİ BELGESİ FİYATLARI” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.