Tursab Belgesi

Aşağıda Tursab belgesi alabilmek için gerekli olan şartlarla ve başvuru koşulları ile alakalı yayınlanan mevzuatın tamamı yer almaktadır. Aşağıda yer alan bilgilere göre Tursab belgesi başvurusu yapabilirsiniz. Yazılanları kısaca özetlemek gerekirse öncelikli olarak yapılması gerekenler

  1. Kültür Ve Turizm Bakanlığı’na acenta unvan talebi ile alakalı başvuru yapılmasıdır. Gelecek onay evrakı ile ancak Tursab Belgesi başvurusuna başlanabilir.
  2. Bu işe elverişli Lavabosu, mutfağı, misafir ağırlayabileceğiniz bir iş yerinizin olması
  3. Ticaret odası faaliyet belgenizde meslek grubunuzun turizm işleri ile alakalı faaliyet alanı olmalıdır
  4. Enformasyon belgesine sahip veya kokartlı rehber veya turizm otelcilik mezunu personel istihdam etmeniz
  5. İlgili formların düzenli bir şekilde doldurularak hazırlanması

TURSAB BELGESİ SEYAHAT ACENTALARININ

BAŞVURU VE KURULUŞ İŞLEMLERİ 

Ülkemizde seyahat acentalığı faaliyeti göstermek isteyen kuruluşların bu faaliyetlerini gösterebilmeleri için 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde gerekli yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.

Bu durumda;

Başvuru

1- ) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. (dilekçede şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı soyadı, imzası, telefon ve faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sırasına göre birden fazla unvanın yer alması gerekmektedir.)

2- ) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

Yeni Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile tursab belgesine başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunlu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

“Belgenin “Aslı Görülmüştür” tasdik işleminin TÜRSAB tarafından yapılması ancak belge aslını getiren kişinin;

1-       Seyahat Acentası tüzel kişinin,

a)       Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler

b)       Genel Müdür

c)       Şirket Müdürü

d)       Seyahat Acentası personeli, (Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 35. maddesinde tanımlanan)

e)       Sigortalı çalışanı, (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ibrazı gerekmektedir.)

                     d)    Vekaletname ile yetki verilen kişi olması koşulu ile yapılabilir.”

TURSAB BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a-       Başvuru dilekçesi,

b-       Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı, (Ek-4)

c-       Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

d-       Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),

e-       Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı aslı,

f-        Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.

g-       Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik Numarası’nın yer aldığı beyan aslı ile  SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

MADDE 35;

(1) Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

a)   Otelcilik ve turizm konusunda, meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak,

Veya  b)   Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olmak,

Veya c)   Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak,

(2) C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.

(3) Birinci fıkradaki niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

(4) Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TURSAB BELGESİ ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.”

i.         29.uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30.uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

TURSAB BELGESİ FİYATI

–              Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.

–              Teminat mektupları dışındaki teminatlar Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır.

–              A grubu için                                 : 7.000,00.-TL  (yedibin Türk Lirası)

–              B grubu için                  : 6.000,00.-TL  (altıbin Türk Lirası)

–              C grubu için                  : 5.000,00.-TL  (beşbin Türk Lirası)     

         ve her bir şube için bu miktarların % 25’i.

3- Tursab belgesi, kendisine yapılan başvuruya ilişkin ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, adli sicil beyanının doğrulunu ilgili merciden teyit eder.

4- TÜRSAB, bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

Üye Kayıt Ücreti

5- TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB belgesi üyesi olarak kaydedilirler.

ÜYE KAYIT ÜCRETİ (01.01.2013-31.12.2013)

(A) grubu              45.148,83 TL

(B) grubu              45.148,83 TL

(C) grubu              45.148,83 TL

ve her bir şube için bu miktarların yüzde % 25’idir.

Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir.

Tursab belgesi Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

6- TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

7- Bakanlığın yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda eksik evrak bulunması durumunda eksik evrakın TÜRSAB’a bildirmesi üzerine, başvuru sahibine eksik evrakın tamamlanması TÜRSAB tarafından bildirilir ve başvuru sahibi tarafından tamamlanır. Evrakların tamamlanması üzerine, Bakanlık gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülenlere seyahat acentası işletme belgesi verir.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

(1)        Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun  görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde tursab belgesi müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması veya gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

(2)      Talebi uygun görülenlere, Bakanlıkça işletme belgesi verilir ve durum, TÜRSAB’a bildirilir.

NOT:

Başvuruya ilişkin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 21 ila 28.inci maddelerde belirtilen, ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgelerde, gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

EK: 1

ACENTA UNVANINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Tursab belgesi Seyahat acenta unvanının, halen mevcut bir seyahat acentasının veya turizm işletme belgeli bir tesisin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş unvanıyla aynı adı taşıdığının veya bu unvanlardan herhangi biri ile iltibasa yol açacak nitelikte olduğunun Bakanlıkça tespiti halinde, hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın, seyahat acenta unvanını talep ettiğimiz ve Bakanlıkça uygun görülecek başka bir adla değiştireceğimizi ve bu hususa ilişkin Bakanlığın duyurusundan itibaren otuz gün içinde gereğini yapmadığımız takdirde, bu mükellefiyeti yerine getirmeyişimizin müşterileri aldatıcı davranışlarda bulunmak olduğu hususlarını bildiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İmza – Temsile Yetkilinin İsmi – Kaşe

EK:2

T.C. KİMLİK NUMARASI VE ADLİ SİCİL BEYANI

a)T.C. Uyruklular İçin:

T.C. Kimlik Numarası                       :

Adı ve Soyadı                                     :

Ana Adı                :

Baba Adı                                             :

Doğum Yeri                                         :

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)             :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer              :

(İl, İlçe, Mahalle-Köy)                       :

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 8. inci maddesi kapsamındaki nitelikleri sağladığını ve bu niteliklerin değişmesi durumunda bilgi vereceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih – İmza  – İsim

b)Yabancı Uyruklular İçin:

D2 belgesi işlemleri için tıklayınız